Wij danken u voor uw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.tyres-bernaerts.com, hierna ''tyres-bernaerts.com'', beheerd door de NV Bernaerts Tyres International, met maatschappelijke zetel te B-2930 Brasschaat, Bischoppenhof 20, met BTW nr. BE898711235, hierna de ''Dienstverlener''.

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy. Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy bepalen de contractuele voorwaarden voor de toegang tot de website tyres-bernaerts.com en de privacyregels die op deze website gelden.

De Dienstverlener wijst erop dat het plaatsen van bestellingen van de producten aangeboden via tyres-bernaerts.com beheerst wordt door specifieke algemene en bijzondere voorwaarden die beschikbaar zijn op tyres-bernaerts.com, die u overgemaakt worden samen met de bevestigingsmail bij uw inschrijving en die geacht worden integraal deel uit te maken van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Gebruiksvoorwaarden voor tyres-bernaerts.com

1.1. Registratie
Om tyres-bernaerts.com te gebruiken dient de Gebruiker zich voorafgaandelijk gratis in te schrijven per e-mail op het e-mailadres office@bernaerts-int.be.

De inschrijvingsmail dient te bevatten: de naam, het adres, de e-mail, en telefoonnummer van de Gebruiker, alsook voor rechtspersonen de rechtsvorm en het KBO nummer.

Indien zijn inschrijving aanvaard wordt, ontvangt de Gebruiker hieropvolgend een bevestgingsmail met daarin een Gebruikersnaam, een paswoord, een kopie van de huidige gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy en een kopie van de algemene leveringsvoorwaarden van de Dienstverlener van toepassing op de Gebruiker.

De Gebruiker zal in geen geval een Gebruikersnaam en/of paswoord inbrengen die hem niet toebehoren. De Gebruiker zal zo goed mogelijk over waken dat zijn Gebruikersnaam en/of zijn paswoord geheim blijven en niet gebruikt worden door een derde. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn Gebruikersnaam en/of zijn paswoord en voor elke handeling mogelijk gemaakt door het gebruik ervan. De Gebruiker verbindt er zich toe elk niet toegestaan gebruik van zijn Gebruikersnaam en/of van zijn paswoord onmiddellijk te melden aan de Dienstverlener. Hij verbindt er zich eveneens toe elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van tyres-bernaerts.com of op de rechten van derden onmiddellijk te melden aan de Dienstverlener. Hij verbindt er zich ook toe na te gaan dat hij zich heeft uitgelogd na elke sessie.

 • De Dienstverlener heeft het recht de inschrijving te weigeren van elke Gebruiker die niet voldoet aan de vereiste voorwaarden. Indien de Dienstverlener de inschrijving aanvaardt, zal hij toegang verlenen tot tyres-bernaerts.com in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker verbindt er zich toe bij het gebruik van tyres-bernaerts.com om:
 • Niet ingeschreven te zijn op tyres-bernaerts.com onder verschillende logins
 • Gebruiksgegevens over te maken die correct, up-to-date, nauwkeurig en volledig zijn
 • De gebruiksgegevens regelmatig te herzien om ervoor te zorgen dat deze correct, up-to-date, nauwkeurig en volledig blijven
 • Zich geen identiteit van een andere persoon of entiteit toe te eigenen of om een valse (vennootschaps)naam te gebruiken.

Indien een van de gebruiksgegevens, overgemaakt door de Gebruiker, niet correct, up-to-date, nauwkeurig en volledig is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor de toegang tot tyres-bernaerts.com onmiddellijk te schorsen of te verbreken.

Van zodra de inschrijving van de Gebruiker aanvaard werd door de Dienstverlener, krijgt de Gebruiker toegang tot de online diensten van tyres-bernaerts.com. De Dienstverlener stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot tyres-bernaerts.com 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet kan de Dienstverlener evenwel geen onderbreking van toegang tot de site uitsluiten om redenen van onderhoud of van een vertraging in de overdracht van informatie. Hij kan evenmin een panne in de server uitsluiten. In geval van panne of onderbreking van een van de servers, stelt de Dienstverlener alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen.

1.2. Goed gebruik van tyres-bernaerts.com door de Gebruiker
De Gebruiker verbindt er zich toe om de diensten aangeboden door de Dienstverlener te gebruiken als een goede huisvader en om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden alsook van de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven, onder andere in verband met intellectuele eigendom. In het algemeen is het hem verboden een inbreukmakend of frauduleus gebruik te maken van deze diensten. Zo ook is elk gebruik dat inbreuk pleegt op de openbare orde of de goede zeden verboden.

Het is verboden de diensten aangeboden door de Dienstverlener op zulke manier te gebruiken dat bepaalde functies van deze diensten niet meer op een correcte manier uitgevoerd kunnen worden.

De Gebruiker ziet toe op de bescherming van de gegevens, van zijn software en van zijn informatica en telecommunicatie-installaties tegen eventuele virussen die circuleren op het internet alsook tegen alle andere mogelijke risico’s waaronder het kraken van de computer. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor alle noodzakelijke maatregelen te nemen tegen de Gebruiker, inclusief de verbreking van de toegang van de Gebruiker tot de diensten aangeboden door de Dienstverlener, indien de integriteit van zijn middelen en toepassingen in gevaar wordt gebracht, zonder afbreuk te doen aan het recht desgevallend schadevergoeding te vorderen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elke publicatie van vertrouwelijke gegevens uitgevoerd via de diensten van tyres-bernaerts.com. Hij neemt alle noodzakelijke maatregelen om de geheimhouding en de integriteit van de gegevens te bewaren.

De Gebruiker heeft niet het recht de gegevens die beschikbaar zijn op tyres-bernaerts.com te manipuleren of te gebruiken om publicaties of diensten in te richten die, op welke manier dan ook, concurreren of in aanvaring kunnen komen met de publicaties of diensten die op dit moment worden of die in de toekomst zullen worden voorgesteld door de Dienstverlener. De gegevens kunnen slechts voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden of voor het gebruik van de geabonneerde onderneming. De gegevens kunnen in geen geval verkocht of overgemaakt worden aan een derde.

Behoudens schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord, is de opvraging en het hergebruik van een substantieel deel van de gegevens opgenomen in de databank die door de Dienstverlener ter beschikking van de Gebruiker wordt gesteld, strikt verboden. Voor de definitie van “opvraging” en “hergebruik” wordt verwezen naar artikel 2 van de wet van 31 augustus 1998.

De Gebruiker verbindt er zich toe de technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op tyres-bernaerts.com alsook de toegangscodes niet te schenden, kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken of te gebruiken.

De Gebruiker verbindt er zich toe op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de informatica structuur verbonden met tyres-bernaerts.com te verstoren.

1.3. Uitsluiting van garantie en van aansprakelijkheid
De inhoud van de site tyres-bernaerts.com is onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt u ter beschikking gesteld zonder expliciete of impliciete garanties. De Dienstverlener garandeert noch bevestigt dat het gebruik door de Gebruiker van enige inhoud van de site geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van editoraal nieuws, berichten, verzendingen, bulletin-boards en dergelijke op de site wijst de onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de site.

De Gebruiker gebruikt de site tyres-bernaerts.com op eigen risico. De Dienstverlener, de gelieerde bedrijven, de woordvoerders of directeurs, de vertegenwoordigers of de andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt is aan het gebruik van deze site of zijn inhoud.

De websites waarnaar gebeurlijke koppelingen verwijzen, worden niet door de Dienstverlener beheerd, gehost of onderhouden. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

1.4. Intellectuele eigendom
De Dienstverlener is de exclusieve houder van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden met de site tyres-bernaerts.com en de aangeboden diensten. Bijgevolg verbindt de Gebruiker zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit tyres-bernaerts.com bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te gebruiken, uit te baten of af te wenden. Deze elementen zijn onder andere de teksten, de software, de formulieren, de namen, de logo's, de grafische elementen, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, enz.

1.5. Overmacht
De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet naleven van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden indien dit het gevolg is van overmacht of van een gebeurtenis waarop de Dienstverlener redelijkerwijze geen controle heeft.

2. Privacy Policy

2.1. Algemeen
Tyres-bernaerts.com leeft de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en ook de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Dienstverlener. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

2.2. Persoonsgegevens die verzameld worden

a) De gegevens die u ons meedeelt

In het inschrijvingsformulier op tyres-bernaerts.com: uw naam en voornaam / uw vennootschapsnaam en juridische vorm / uw inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen / uw woonplaats / uw maatschappelijke zetel / de aard van uw eventuele commerciële activiteiten / uw paswoord / uw contactgegevens (email, telefoon, gsm, fax).

b) De gegevens die automatisch worden verzameld
Via ''cookies'' verzamelen we: 1°) uw taalkeuze en 2°) uw login. Een ''cookie'' is een klein bestand uitgezonden door onze server en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door de Dienstverlener gelezen worden en enkel gedurende de duur van uw bezoek aan de site.Deze cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van onze site toe doordat de server de presentatie van de site en de banners kan aanpassen in functie van uw bezoeken. Zo kan u bv. onmiddellijk toegang hebben tot de site in de taal die u voordien heeft gekozen (Nederlands - Engels - Frans - Duits). U kan de installatie van deze cookies weigeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen (opties ''Tools/Internet Options/Security'' in Microsoft Internet Explorer ; rubriek ''Preferences'' in Netscape). Het spreekt voor zich dat het al dan niet gebruik maken van deze optie op geen enkele wijze invloed heeft op de toegang tot de diensten aangeboden door deze site.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens door ons verzameld worden, zonder in cookies opgeslagen te zijn . Zij kunnen enkel gelezen worden door de Dienstverlener en uitsluitend gedurende uw bezoek. Het gaat om: 1°) uw TCP/IP adres 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina 4°) de vervaldatum en nummer van uw kredietkaart alsook van de ''CID'' code ervan.

c) De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld
In deze hypothese garanderen onze commerciële partners uw toestemming te hebben bekomen om ons uw persoonsgegevens over te maken.

2.3. Doeleinden van de verwerking

a) Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • U de verschillende diensten aangeboden op tyres-bernaerts.com te kunnen leveren, onder andere in verband met informatie en publiciteit
 • De bezoekers, die uw publiciteit lezen, toe te laten u te contacteren (indien u een advertentie heeft geplaatst op tyres-bernaerts.com)
 • U inlichtingen te versturen die overeenkomen met uw zoekcriteria
 • U op de hoogte te houden van de nieuwe producten en diensten aangeboden op tyres-bernaerts.com alsook van de aanpassingen ervan
 • De technische administratie van onze site te beheren, alsook de klantenadministratie en de facturatie
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquętes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de site

b) Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij uw voorafgaandelijke toestemming hiertoe hebben verkregen (''opt-in'') bij uw inschrijving op tyres-bernaerts.com en met uitzondering van de gegevens meegedeeld aan onze technische dienstverleners, verkopers en aankopers om de levering van producten en diensten aangeboden op tyres-bernaerts.com toe te laten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis.

Om uw recht van verzet tot het verwerken van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing uit te oefenen, dient u enkel een mail te richten tot office@bernaerts-int.be.

2.4. Duur van het bijhouden van de gegevens
Uw gegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door de Dienstverlener.

2.5. Recht van toegang en verbetering
Tyres-bernaerts.com biedt u op elk moment de mogelijkheid aan om gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit in de afdeling ''Diensten - profiel wijzigen” van Tyres-bernaerts.com met gebruik van uw toegangscode en uw paswoord.

U kan de Dienstverlener eveneens vragen om al uw persoonsgegevens van de databank te verwijderen door een brief te sturen aan de NV Bernaerts Tyres International, Bischoppenhof 20, 2930 Brasschaat (België) en er een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan de Dienstverlener mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het inschrijvingsformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan de Dienstverlener.

Indien u geen periodieke berichten meer wenst te ontvangen met inlichtingen over onze producten of diensten, kan u ons contacteren op het hierboven vermelde emailadres.

2.6. Recht van verzet
U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een email te richten aan office@bernaerts-int.be. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

Indien u geen periodieke berichten meer wenst te ontvangen met inlichtingen over onze producten of diensten, kan u ons contacteren op het hierboven vermelde emailadres.

2.7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
De Dienstverlener heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op tyres-bernaerts.com te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan de Dienstverlener verantwoordelijk worden geacht voor elke, directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door elk niet toegestane toegang tot uw Gebruikersnaam en uw toegangscode te voorkomen. U bent inderdaad als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf deze site van uw Gebruikersnaam en uw paswoord alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

De werknemers van de Dienstverlener die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn eveneens gehouden tot dezelfde verplichting van vertrouwelijkheid.

Wij houden eraan u te verwittigen dat tyres-bernaerts.com links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die wij niet controleren en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door de Dienstverlener.

De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

3. Gemeenschappelijke bepalingen

3.1. Aanpassingen
Indien wij ertoe gebracht zouden worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy, contacteren wij u per elektronische post vooraleer uw persoonsgegevens te hergebruiken zodat u van deze nieuwe verwerking geďnformeerd bent en om u toe te laten dit hergebruik te weigeren.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op deze site. Het is dus van belang bij uw bezoek aan tyres-bernaerts.com de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

3.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy wordt beheerst, geďnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

3.3. Aanvaarding
Door tyres-bernaerts.com te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat de Dienstverlener uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

3.4. Contact
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop wij gegevens verzamelen kan u contact opnemen met de Dienstverlener op het volgend adres: NV Bernaerts Tyres International, Bischoppenhof 20, 2930 Brasschaat (België), office@bernaerts-int.be.

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van de Dienstverlener aan de Gebruiker gebeurt via tyres-bernaerts.com of per e-mail aan de Gebruiker(s).

3.5. Geldigheid - geen vermoede afstand - voorrang
Het feit dat de Dienstverlener een bepaald recht of bepaalde bepaling van de overeenkomst niet uitoefent of naleeft, kan niet beschouwd worden als een afstand van dit recht of deze bepaling.
Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk illegaal of niet toepasbaar wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van de overeenkomst. De partijen verbinden er zich toe om elke bepaling die door een rechtbank illegaal of niet toepasbaar wordt verklaard, te vervangen door een bepaling met gelijkaardig economisch effect.

De Nederlandstalige versie van deze gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy primeert op de Engelse, Franse en Duitse vertalingen.  In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse, Franse en Duitse vertalingen, verbindt enkel de Nederlandse tekst de Dienstverlener.